4″ PRO EDGE WHITE WOVEN SMOOTH TO SEMI-SMOOTH MINI ROLLER COVER, 1/2″ NAP
June 9, 2023
4″ PRO EDGE WHITE WOVEN SMOOTH TO SEMI-SMOOTH MINI ROLLER COVER, 1/2″ NAP
SKU: 077089102444

$30.39 TTD

Out of stock

Linzer Roller Cover Mini Semi-Smooth Surfaces 1/2 ” Nap 4 ” – Linzer Pro Edge 1/2 in. x 4 in. W Mini Paint Roller Cover For Smooth to Semi Smooth Surfaces 2 pk